Tillatelse til bygging av dobbeltspor i Åkersvika

Statsforvalteren i Innlandet har gitt dispensasjon til Bane NOR SF for bygging av dobbeltspor gjennom Åkersvika naturreservat.
Dovrebanen går i dag gjennom naturreservatet. Med et nytt dobbeltspor for Dovrebanen helt frem til Hamar, vil reisetiden mellom Oslo og Hamar være ca. én time.
Åkersvika er hjem for flere sjeldne og trua arter, et viktig oppvekstområde for blant annet fugl, fisk, insekter, kreps og andre vannlevende dyr, og er et av de aller viktigste rasteområdene for våtmarksfugl i innlandet i Norge. Åkersvika er et Ramsarområde og et Important Bird Area (et IBA-område), noe som videre understreker de høye naturverdiene på internasjonalt nivå.